Regulamin

Regulamin wypożyczalni przyczep

 

 • Wypożyczający oświadcza, że przysługuje mu prawo własności do przyczepy (lawety) samochodowej, o której mowa w umowie wynajmu.

 • Na tej podstawie Wypożyczający wypożycza Pożyczającemu wymienioną w umowie przyczepę na okres ustalony w umowie najmu.

 • Przyczepa nie posiada ubezpieczenia Auto Casco

 • Po upływie tego okresu Pożyczający zobowiązuje się do oddania wymienionej w umowie przyczepy bez wezwań.

  Nie zwrócenie przyczepy w ciągu 2 dni od umówionego terminu skutkuje zgłoszeniem na policję faktu przywłaszczenia mienia.

 • Pożyczający oświadcza, że zapoznał się z regulaminem wypożyczalni, przyjmuje przyczepę w bardzo dobrym stanie technicznym, bez wad, braków, usterek, co potwierdza własnoręcznym podpisem na końcu umowy.

 • Pożyczający zobowiązuje się do oddania przyczepy czystej i posprzątanej w stanie niepogorszonym, poza normalnym stopniem zużycia wynikającym z prawidłowej eksploatacji.

 • Pożyczający zobowiązuje się do korzystania z przyczepy zgodnie z jej przeznaczeniem i właściwościami ( nie przekraczanie dozwolonej ładowności ,oraz nie przewożenia zwierząt)

 • Pożyczający nie może dokonywać żadnych przeróbek, zmian, oraz samodzielnych napraw na wypożyczonej przyczepie. Naprawa może mieć miejsce tylko w serwisie wypożyczającego po ustaleniu tego faktu z Wypożyczającym.

 • Przed wydaniem przyczepy powyżej 4 dni najemca pozostawia kaucję na poczet szkód w kwocie ustalonej między stronami.

 • Wynajęta przyczepa nie może być używana przez inną osobę niż Pożyczający, o ile osoba ta nie została wcześniej zaakceptowana przez Wypożyczającego, przez wpisanie tego faktu na odwrocie umowy najmu.

 • Pożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, którym udostępnił przedmiot umowy

 • Z chwilą wydania Pożyczającemu przedmiotu najmu ryzyko utraty i uszkodzenia przechodzi na najemcę.

 • Pożyczający bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczoną przyczepę. Za ewentualne uszkodzenia przyczepy wymienionej w umowie najmu i wynikające z winy Pożyczającego odpowiada Pożyczający i ponosi związane z tym koszty zgodnie z aktualnym cennikiem oraz za postój spowodowany taką naprawą zgodnie z cennikiem za wynajem.

 • Obciążenie Pożyczającego przez Wypożyczającego za naprawę uszkodzeń następuje w cenach brutto obowiązujących dla części zamiennych i robocizny w miesiącu likwidacji szkody.

 • W przypadku zniszczenia ( na skutek nieprawidłowego użytkowania, kolizji, wypadku drogowego) w ponad 50% wartości nowej przyczepy w dniu oddania, Pożyczający zobowiązuje się do zwrotu 100% wartości nowej przyczepy.

 • Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za mocowanie i sposób transportu przedmiotów przewożonych przez pożyczającego. Ubezpieczenie ładunku pożyczający może dokonać we własnym zakresie.

 • Pożyczający oświadcza, że zapoznał się z wymaganiami, kwalifikacjami i uprawnieniami do kierowania zestawem pojazdów, oraz ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu.

 • Doba wynajmu trwa 24 godziny od chwili rozpoczęcia najmu. Nie zwrócenie w ustalonym terminie zobowiązuje Pożyczającego do poinformowania Wypożyczalni o zmianie terminu zwrotu przyczepy na 4 godziny przed zakończeniem umowy poprzez SMS z wyświetlonym nr, lub telefonicznie pod nr telefonu              790 221 181 lub 509 451 834

 • W RAZIE ZAISTNIENIA SZKODY, KOLIZJI, WYPADKU LUB KRADZIEŻY POŻYCZAJĄCY MA OBOWIĄZEK NATYCHMIAST POINFORMOWAĆ WYPOŻYCZAJĄCEGO I POLICJĘ !

 • Wypożyczający ma prawo w każdej chwili zażądać zwrotu przyczepy (lawety) jeżeli okaże się, że pożyczający łamie warunki zawartej umowy oraz regulaminu wypożyczalni.

 • Korzystanie z przedmiotu umowy poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej wymaga uzyskania pozwolenia odrębnej zgody Wypożyczającego.

 • Strony ustalają stawkę za każdą rozpoczętą dobę wynajmu zgodną z aktualnym cennikiem. Płacona będzie gotówką z góry, w dniu wynajmu przyczepy wymienionej w umowie + dodatkowe koszty użyczenia pasów, reduktora gniazda zgodnie z cennikiem. W przypadku zwrotu pojazdu przed terminem nie będą zwracane należności za pozostały czas wynajmu.

 • W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 • Wszelkie spory będą rozpatrywane przez Sąd Rejonowy w Lublinie

 • Pożyczający w pełni akceptuje warunki regulaminu wypożyczalni i niniejszej umowy, nie wnosi zastrzeżeń do zapisów umowy i regulaminu oraz zobowiązuje się dotrzymać niniejszych warunków co poświadcza własnoręcznym podpisem na końcu umowy.

 • W przypadku nie wywiązywania się z warunków umowy wypożyczenia i powstania zobowiązania po stronie Pożyczającego, Pożyczający ponosi koszty windykacji roszczenia prowadzonej przez wynajętą przez Wypożyczającego Kancelarię.

 • Pożyczający oświadcza, że dane zawarte w umowie są zgodne z prawdą, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji umowy.

 • Do umowy dołączono dokumenty; „regulamin, listę kontrolną wypożyczalni, oraz cennik”, które stanowią nieodzowną część umowy

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa najmu zawarta pomiędzy Najemcą a Wynajmującym, zwana dalej: „Umową”. Dla wykonania tej umowy przetwarzanie danych jest niezbędne.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed i po zawarciu Umowy. (mogą być przekazywane organom państwowym oraz firmom ubezpieczeniowym na ich wniosek)

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

 Rezerwacje   790 22 11 81   

    Rezerwacje  telefoniczne    790 221 181                

Wypożyczalnia przyczep Lublin

logo wypożyczalnia przyczep tractus

Created with Webwave CMS

Copyright  Tractus.pl